Riešenia

Podstatou nášho úspechu je schopnosť flexibilne reagovať na požiadavky našich klientov. Na základe dôkladného poznania ich potrieb ponúkame optimálne riešenia, hľadáme a vyvíjame najvhodnejší informačný systém, poskytujeme v praxi osvedčené produkty a prispôsobujeme ich zákazníkovým zámerom, ako aj radíme, ktorá zo služieb bude pre napĺňanie klientových cieľov a vízií najužitočnejšia.

SAP riešenia

SPOLOČNOSŤ AITEN PONÚKA TÍM ODBORNÍKOV, KTORÍ MAJÚ SKÚSENOSTI S PROJEKTMI, TÝKAJÚCIMI SA PODNIKOVÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SAP.

Na základe týchto skúseností vieme poskytnúť poradenstvo v oblastiach:

  • Implementácia štandardných riešení
  • Podpora v produktívnej prevádzke a outsourcing
  • Vývoj riešení na mieru
  • Nasadenie mobilných aplikácií SAP Fiori

Systémová integrácia

TRANSPARENTNÉ a JASNÉ RIADENIE PODNIKU

Heterogénnosť systémov a aplikácií je dnes bežný jav. Pred systémovým integrátorom stojí úloha vytvoriť funkčný a efektívny systém. Systém, ktorý obstojí v nepretržitej prevádzke a je odolný voči výpadkom techniky alebo zlyhaniu ľudského faktora. To sa dá dosiahnuť iba profesionálnou integráciou systémov, ktoré tak vytvoria jeden fungujúci organizmus - informačný systém, ktorý umožní venovať sa podnikaniu a napĺňať Vaše ciele.

Ideálny informačný systém je transparentný, umožňuje prehľadné sledovanie materiálových i finančných tokov, zlepšuje operatívne aj strategické riadenie a zjednodušuje jeho vyhodnocovanie. Z niekoľkoročnej praxe vieme, že aby dokázal sledovať líniu zmenených požiadaviek, musí byť aj veľmi prispôsobivý. Taká je systémová integrácia poskytovaná spoločnosťou AITEN.

Dátové centrá

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA DÁTOVÝCH CENTIER a BUDOV

Dátové centrum je jediným správnym miestom pre prevádzku informačných systémov každej spoločnosti, ktorá si uvedomuje dôležitosť informácií pre úspešnú prevádzku a rozvoj.

Našim zákazníkom poskytujeme komplexné riešenia v oblasti budovania dátových centier od návrhu až po realizáciu. Zákazníkom poskytujeme individuálny prístup a prinášame im vysokú flexibilitu a spoľahlivé riešenia.

Pre výrobné a kancelárske priestory mimo dátového centra dodávame a montujeme silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, bezpečnostné a požiarne systémy.

Kybernetická bezpečnosť

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA v OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Kybernetická bezpečnosť je v súčasnosti kľúčovou témou v oblasti informačných systémov.

Našim zákazníkom poskytujeme komplexné riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti od úvodnej štúdie uskutočniteľnosti až po realizáciu. Zákazníkom poskytujeme individuálny prístup a prinášame im vysokú flexibilitu a spoľahlivé riešenia.

Uvedomujeme si, že dôležitou súčasťou kritickej infraštruktúry sú aj priemyselné riadiace systémy. Našim zákazníkom poskytujeme aj riešenia z oblasti bezpečnosti pre SCADA systémy.

Správa a údržba technologických zariadení

PODMIENKOU USPEŠNÉHO NEPRETRŽITÉHO VÝROBNÉHO PROCESU JE PREHĽAD O STAVE ZARIADENÍ

Systém ARSOZ
Aby mohol byť každý proces nepretržitý, aby bol kontinuálny a tak aj efektívny, musia byť podnikové zariadenia v perfektnom stave. Nedostatočný prehľad o stave hmotného investičného majetku môže viesť k nepredvídaným výdavkom potrebným na diagnostiku a liečbu vzniknutých porúch.

Podmienkou úspešného nepretržitého výrobného procesu je prehľad o stave zariadení. Systém ARSOZ poskytuje komplexné informácie o stave všetkých podnikových zariadení. Moduly systému hmotný investičný majetok nielen evidujú, ale aj stanovujú harmonogram jeho údržby a podávajú správu o charaktere porúch. Následne systém vypracuje úlohy a pracovné príkazy. Tak sa prevádzka stáva rýchlou a efektívnou, bez zbytočných strát spôsobených zlyhaním technicko - výrobného zázemia.

Správa technickej
dokumentácie

NIE VŠETKY DOKUMENTY, KTORÉ JE POTREBNÉ ARCHIVOVAŤ, VZNIKALI v POČÍTAČI

V oblasti EDM/DM (Engineering Data Management/Document Management) sa okrem klasickej spisovej dokumentácie špeciálne venujeme technickej dokumentácii. Pre uvedené činnosti máme k dispozícii tím vyškolených pracovníkov a moderné technologické prostriedky a nami vyvinutý informačný systém ARTEDOK.

Riadenie projektov

INFORMAČNÝ SYSTÉM STOJÍ aj ZA EFEKTÍVNE RIADENÝM PROJEKTOVÝM TÍMOM

Moderný podnik, najmä ak je veľký a jeho záujmové spektrum je široké, si vyžaduje výkonnú informatickú podporu. Investícia do projektového riadenia sa vráti v podobe špičkových výsledkov. Zvýši sa efektivita práce, sprehľadní sa komunikácia jednotlivých zložiek projektovej aktivity a zdokonalí sa koordinácia projektov. S tým priamo súvisia aj ekonomické výhody: lepšia kontrola zníži náklady, čas realizácie sa výrazne skráti a ušetrený čas sa využije pri ďalších úlohách.

Management consulting

RIADENIE v SÚČASNOM KONKURENČNOM PROSTREDÍ JE NEUSTÁLYM HĽADANÍM NAJLEPŠEJ CESTY

Dnešná doba charakterizovaná náročným konkurenčným prostredím, neustálymi zmenami, požiadavkami vlastníkov a zákazníkov núti manažérov sústavne premýšľať o zvyšovaní prevádzkovej a finančnej výkonnosti svojej firmy a jej procesoch.

Aby manažment dokázal dlhodobo zaistiť požadovanú výkonnosť a efektívne využívať zdroje, musí mať jasne definovanú víziu a stratégiu, zavedené procesy, nastavenú optimálnu organizačnú štruktúru, zavedené meranie výkonnosti zamestnancov, riadenie znalostí a skúseností, navrhnutý a využívaný systém včasného varovania a riadenia rizík a systém pre riadenie projektov súvisiacich s investíciami, inováciami, rozvojom a optimalizáciou firmy.

Úspešné firmy majú vytvorený a zavedený systém riadenia výkonnosti, ktorý umožňuje vzájomne previazať víziu a strategické ciele s organizačnou štruktúrou, procesmi a projektmi pre ich realizáciu, previazať controllingový systém a systém operatívneho riadenia spoločnosti, vrátane systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov, ich motiváciu, odmeňovanie, riadenia znalostí a rizík do jedného „integrovaného systému riadenia výkonnosti“.